Privacyverklaring 

Als organisatie is I See You Coaching verplicht om u te informeren over de reden waarom wij uw gegevens verzamelen, wat er vervolgens met uw gegevens gebeurt en hoe lang de gegevens bewaard blijven. Laten wij vooropstellen dat uw gegevens door I See You Coaching altijd zorgvuldig, vertrouwelijk en respectvol behandeld en beveiligd worden.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 27 november 2019

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:
I See You Coaching
KvK nummer 08082701
info@iseeyoucoaching.nl
06-54242177

Het gebruik van persoonsgegevens door I See You Coaching

I See You Coaching verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, telefoon. Ook kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden, onze opdrachtgevers, in het kader van onze dienstverlening.

Persoonsgegevens  

I See You Coaching verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • BSN nummer
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geboortedatum en –plaats
 • Geslacht
 • Gegevens betreffende uw dienstverband of arbeidsverleden
 • CV
 • Functionele mogelijkheden en belastbaarheid
 • Gegevens plan van aanpak, werkplan, Arbeidsdeskundig Onderzoek
 • Gespreksverslagen
 • Inhoud van communicatie

Doeleinden   

I See You Coaching verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact
 • Een goede en efficiënte dienstverlening
 • Beheer van het kandidatenbestand
 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning
 • Het bieden van begeleiding op maat
 • De re-integratie of begeleiding van werknemers in verband met arbeidsmobiliteit, duurzame inzetbaarheid en Wet Verbetering Poortwachter
 • Verbetering van de dienstverlening
 • Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van de dienstverlening
 • Benchmarking, Klanttevredenheidsonderzoek
 • Facturering
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen
 • Het voeren van geschillen

Grondslagen

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u en onze opdrachtgevers, dan wel te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van de Wet Verbetering Poortwachter.

Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat I See You Coaching hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening
 • De bescherming van haar financiële belangen
 • De verbetering van haar diensten
 • Beveiliging en het beheer van haar systemen

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

I See You Coaching zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden in uw persoonlijk dossier en in onze klantenadministratie zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Uw persoonsdossier wordt 2 jaar bewaard. In het kader van nazorg en benchmarking worden uw gegevens in onze klantenadministratie 5 jaar bewaard. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat I See You Coaching zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft I See You Coaching passende beveiligingsmaatregelen genomen. Onze website maakt gebruik van een (betrouwbaar) SSL-certificaat. Een SSL-verbinding kunt u herkennen aan het (groene) slotje en/of het woord ‘veilig’ voor de URL. Uw persoonlijke gegevens in onze klantenadministratie en andere systemen zijn goed beveiligd, met een up-to-date virusscanner en een goed beveiligde server en back-up van de gegevens. Zoals eerder beschreven worden uw gegevens alleen met derden gedeeld wanneer daar een functionele reden voor is. De partijen met wie wij uw gegevens delen, hebben allen een verwerkingsovereenkomst met ons over het gebruik van uw gegevens. Oftewel: uw persoonlijke gegevens zijn bij ons in goede handen.

Uw gegevens delen met anderen

In het kader van haar dienstverlening kan I See You Coaching persoonsgegevens uitwisselen. I See You Coaching kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van onze website en onze systemen, testbureaus, Google analyics en ingeschakelde ZZP’ers. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer I See You Coaching aan een wettelijke verplichting moet voldoen. I See You Coaching zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER

Uw persoonsgegevens kunnen buiten de EER worden verwerkt. De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland.

Daarnaast kunnen uw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Profilering

Wij maken gedragsanalyses van de informatie die wij over u verzamelen. Dit doen wij om onze dienstverlening te kunnen verbeteren en zodat wij aan opdrachtgevers terugkoppelingen en advies kunnen geven door middel van rapportages.

Uw gegevens inzien, aanpassen en/of verwijderen

U heeft het recht om I See You Coaching een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Ook kunt u I See You Coaching verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

I See You Coaching
Viltmakersdonk 107
7326 LJ  Apeldoorn
info@iseeyoucoaching.nl

Om misbruik van deze rechten te voorkomen vragen wij u, bij indiening van uw verzoek u te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet dan niet om op de kopie uw BSN én uw pasfoto onleesbaar te maken. U kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app voor gebruiken.

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door I See You Coaching, neem dan gelijk contact met ons op. Mochten wij er samen niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

I See You Coaching kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.